Handlingsplaner, Policydokument & Rutiner

Samtliga policydokument, handlingsplaner och rutiner är skräddarsydda för verksamheten.

Bd Cares målsättning är att HVB-hemmet ska bli så trivsamt och anpassat som möjligt för den aktuella målgruppen. Därför har samtliga policydokument, handlingsplaner och rutiner skräddarsytts med detta i åtanke. Dessa dokument är ständigt levande och diskuteras på de möten som varje vecka genomförs med all personal.

Där tar man även upp risker, avvikelser och åtgärder. Samtliga dokument som ligger till grund för verksamheten gås igenom vid anställningens start och skrivs under av den anställde. Utdrag ur brotts och misstankeregistret sker innan anställning, oavsett anställningsform.

Detta är några exempel på de dokument som verksamheten använder sig av i sitt arbete:

• Förebyggande handlingsplan och rutin kring hot och våld i verksamheten
• Rutin kring ordnat hämtande av ungdom från hela landet
• Rutin kring knivhantering (inga lösa knivar finns i verksamheten)
• Rutin och handlingsplan kring Lex Sarah
• Rutin kring kränkande särbehandling på arbetsplatsen
• Rutin för livsmedel
• Rutin för medicinhantering
• Handlingsplan vid suicidtankar

• Alkohol– och drogpolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Handlingsplan vid blodsmitta
• Policy kring massmedia och sociala medier
• Trafiksäkerhetspolicy,ungdom i bil policy
• Uppföljning av insatser
• Uppföljning av skolgång
• Pedagogisk matlagning