Bd Care HVB-Hem

Behandlingsmetoder & Arbetssätt

Vår personal är utbildad inom och förtrogna med samtliga behandlingsmetoder som vi använder. Vi omvärldsbevakar och förhåller oss till senaste forskning, och bygger våra arbetssätt på beprövad erfarenhet och individuell utformning. För oss börjar alltid arbetet med flickan, oavsett metod.

ART: AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING

Den primära behandlingsmetoden på Bd Cares HVB-hem är ART – aggression replacement training.

Metoden grundar sig i social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi. Den bygger även på forskning om förebyggande av stress och ilskekontroll, samt Kohlbergs teori om moralutveckling.
ART består av tre delar; social färdighetsträning, känslokontroll och moralträning. När en flicka inleder sin behandling i ART fylls först en checklista i för att identifiera hennes unika förutsättningar och behovsområden. Allt eftersom ungdomarna arbetar med ART kommer fler listor, värderingsövningar, konfliktjournaler och framtidsplaner att utformas för att säkerställa att varje flicka får just sin, högst individuella behandling. Personalen arbetar med ART två gånger i veckan, enligt ett förutbestämt schema. Lektioner i helgrupp varieras med spel och samtalskort. För en flicka som precis kommit till boendet, påbörjas ART enskilt för att sedan introduceras i större grupp, allt enligt flickans unika behov och förutsättningar.

Adda Livet
Materialet är utarbetat för ungdomar och grupper i åldrarna 14-18 år. Adda Livet kommer ha en bred lektionsbank med lektionsmaterial som man även kan använda för ungdomar som inte tidigare har kommit i kontakt med droger. Lektionerna rymmer också ungdomar med erfarenhet och som har kommit i kontakt med droger på nära håll. Lektionsmaterialet är inte uppbyggd som en enskild behandlingsintervention, utan ska ses som en del av ett förebyggande ANDT-program för skolor, idrottsföreningar, HVB-hem och Fritidsgårdar.

Ungdomar idag kan ha stor kunskap kring droger. Men ofta är det onyanserad kunskap som vilar på argument från de som använder sig av droger. Syftet med lektionsmaterialet är att öka kunskaperna kring blandmissbruk, vett och etikett kring okända preparat och vilka risksituationer som kan vara kopplat till detta.

Repulse

En välbeprövad arbetsmetod för inpuls- och kontrollträning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera över tankar och känslor som uppstår, kan en människa lära sig att känna igen samt förstå sitt eget reaktionsmönster.

BBIC — Barnets behov i centrum

Redan från flickornas inskrivning arbetar personalen på boendet enligt BBIC-triangeln, ett arbetssätt som sätter flickornas grundläggande behov i centrum och bland annat syftar till att stärka deras delaktighet och inflytande. BBIC ligger även till grund för den genomförandeplan som upprättas, där övningar och skrivuppgifter blandas med praktiska tillämpningar.

MI och TMO

Metoder som MI och TMO, som ofta används inom vårdyrken, är en del av personalens dagliga arbete. De syftar till att få personen som behandlas att känna motivation i vardagen, tillit till sin egen förmåga samt att skapa en läkande miljö för personer som upplevt trauma.

KBT, ACT, COACHING, MINDFULNESS

För de flickor där behovet finns, har Bd Care möjlighet att via KBT, ACT, Coaching eller Mindfulness skapa en individuell behandlingsplan under boendetiden.

Eget schema: en viktig pusselbit

Varje flicka som bor på Bd Cares HVB-hem får ett eget schema, där ansvarig personal har lagt in behandlande lektioner i kombination med exempelvis ADL-träning. Varje schema anpassas individuellt för att fånga upp varje flickas unika förutsättningar och behov. På boendet finns ett dagsschema uppsatt som ger flickorna tydlig struktur i vardagen och gör det möjligt för dem att följa sina arbetspass. Detta är inte minst viktigt för flickor som har diagnos inom autismspektrumtillstånd. Veckoschemat delar vi även med oss av till aktuell socialtjänst, så att socialtjänsten kontinuerligt och med full inblick kan följa flickans arbete och behandling.