Personalen på Bd Care

Människorna bakom verksamheten

Verksamhetsansvariga på Bd Care

Maya Fjällström - BD Care Ab

Maya Fjällström

Verkställande Direktör

Maya arbetar som Bd Cares VD och har det övergripande ansvaret för bolaget och dess verksamheter. Maya har stor erfarenhet av att arbeta med utsatta människor och kommer senast från att ha arbetat som enhetschef på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Maya har även arbetat på Socialtjänstens barn och ungdomssektion.

Maya har också under ett antal år arbetat inom Polisen med frihetsberövande personer i olika åldrar och har därigenom gått ett antal olika utbildningar inom självskydd, narkotikans påverkan på ungdomar, krishantering mm. I grunden är Maya utbildad journalist med inriktning mot kriminologi. Maya har även gått en rad utbildningar inom allt ifrån behandlingsmetoder, samtalstekniker, traumamedveten omsorg, juridik mm. Privat är Maya även jourfamilj till barn och unga med olika diagnoser.

Maya Fjällström är den enda personen inom Bd Cares verksamheter som uttalar sig i massmedia. Alla frågor hänvisas därför till henne.

Petra Sköld Bd Care

Petra Sköld

Föreståndare HVB-hem & placeringsansvarig

Petra arbetar som Bd Cares föreståndare, placeringsansvarig och ansvarar för den dagliga driften av verksamheten. Petra kommer att handleda personalen i de olika arbetsmetoderna som kommer att tillämpas och har det övergripande dokumentationsansvaret.

Petra har studerat sociologi och har arbetat med ensamkommande ungdomar i ett stort antal år, både som handledare och biträdande chef. Petra är även hon utbildad i behandlingsmetoder, samtalsteknik, brandskyddskontrollant samt har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar i kris.

Stina Jönsson

Ansvarig familjehemskonsulent & placeringsansvarig

Stina har lång erfarenhet av socialt arbete och med familjer i behov av stöd, både inom myndighet samt i behandling. Stina har arbetat som familjehemssekreterare och familjebehandlare på socialtjänsten och som kurator inom barnsjukvården.
Senast kommer hon från ett arbete som handläggare inom socialtjänsten för barn och unga.
Stina har erfarenhet av arbete med familjer som har små barn såväl som ungdomar. Hon har varit MST-terapeut där hon har arbetat med familjer som har ungdomar inom allvarliga beteendeproblem som exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblematik, aggressivitet och som riskerar att placeras utanför hemmet.

Stina är socionom med en rad vidareutbildningar inom bland annat BBIC, MST (Multisystemisk terapi), Signs of safety, trauma- och krisbehandling, samtalstekniker och FREDA bedömningsinstrument för att arbeta mot våld i nära relation.

Handledare på Bd Care

Helena Lax

Handledare

Undersköterska med inriktning mot psykiatri

Stina Riström

Handledare

Beteendevetare

Rosie Karlsson

Handledare

Socionom
Anneli Jatko

Anneli Jatko

Handledare

Studerar till undersköterska med inriktning mot psykiatri

Angelica Isacsson Jensen

Handledare

Lärare

Jennifer Pettersson

Handledare

Jenny Lantto

Handledare

Våra Vikarier

Bland våra vikarier finns utbildning inom;

• MI, TMO, BBIC
• Första hjälpen instruktör
• Behandlingsassistent
• Lärare för ungdomar med funktionsnedsättningar
• NPF
• med mera…

Externa Experter Bd Care samarbetar med

Antonia Simon Risberg

Överläkare

Specialistläkare i barnpsykiatri med 30 årig erfarenhet i yrket. Kompetens inom adhd/ autism gällande utredning och behandling. Erfarenhet av strukturerad diagnostik. Utbildad handledare och psykoterapeut. Kompetens inom Act och coachning samt 20 års erfarenhet av chefskap på flera nivåer. Erfarenhet som handledare till kollegor under utbildning samt föreläsning och undervisning på psykoterapiutbildningar och internutbildningar, samt till patientföreningar.

Antonia fungerar som ledningsgruppens rådgivare i allmänna frågor som rör verksamheterna samt i frågor som rör den enskilda individen.

”Med den långa erfarenhet och yrkesmässigt kunnande som Antonia besitter, är vi på Bd Care oerhört stolta över att hon är en del av vårat team”, Maya Fjällström VD Bd Care AB.

Lisa Hurula Tedelind

Beteendevetare, socionom och KBT-terapeut

Lisa Hurula Tedelind är beteendevetare, socionom och KBT-terapeut. Hon är även utbildad familjehandledare med fokus på relationer samt i djurassisterad terapi. Erfarenhetsbredd från företagshälsovård, kurator på gymnasiet, socialsekreterare och kraftigt förstärkt familjehemsvård.

Lisa fungerar som personalens externa handledare, och kan med sin gedigna erfarenhet och utbildning vägleda i både situationsanpassade frågor, funderingar kring en viss typ av problematik eller tankar som gäller ett visst beteende. Vi är mycket tacksamma att ha Lisa som vår expert, då hon även kan ge personalen föreläsningar i viktiga ämnen”, Maya Fjällström VD Bd Care AB.

Göran Stjärnholm

Stjärnholm MedicalAB

Specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin samt skolhälsovård med 26- årig erfarenhet i yrket. Kompetens inom adhd/ autism gällande utredning och behandling. Erfarenhet av strukturerad diagnostik. 20 års erfarenhet av bakjoursarbete på sjukhusklinik. Egen företagare. Utbildad handledare samt har erfarenhet som handledare till kollegor under utbildning samt föreläsning och undervisning på vårdutbildningar på Universitet och internutbildningar till patientföreningar och elevhälsopersonal och pedagoger. Konsult på flera HVB- hem samt styrelseledamot i Autism och Aspbergerföreningen i Norrbotten.