Personalen på Bd Care

Människorna bakom verksamheten

Verksamhetsansvariga på Bd Care

Maya Fjällström - BD Care Ab

Maya Fjällström

Verkställande Direktör

Maya arbetar som Bd Cares VD och har det övergripande ansvaret för bolaget och dess verksamheter. Maya har stor erfarenhet av att arbeta med utsatta människor och kommer senast från att ha arbetat som enhetschef på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Maya har även arbetat på Socialtjänstens barn och ungdomssektion.

Maya har också under ett antal år arbetat inom Polisen med frihetsberövande personer i olika åldrar och har därigenom gått ett antal olika utbildningar inom självskydd, narkotikans påverkan på ungdomar, krishantering mm. I grunden är Maya utbildad journalist med inriktning mot kriminologi. Maya har även gått en rad utbildningar inom allt ifrån behandlingsmetoder, samtalstekniker, traumamedveten omsorg, juridik mm. Privat är Maya även jourfamilj till barn och unga med olika diagnoser.

Maya Fjällström är den enda personen inom Bd Cares verksamheter som uttalar sig i massmedia. Alla frågor hänvisas därför till henne.

Petra Sköld Bd Care

Petra Sköld

FÖRESTÅNDARE HVB-HEM & PLACERINGSANSVARIG

Petra arbetar som Bd Cares föreståndare, placeringsansvarig och ansvarar för den dagliga driften av verksamheten. Petra kommer att handleda personalen i de olika arbetsmetoderna som kommer att tillämpas och har det övergripande dokumentationsansvaret.

Petra har studerat sociologi och har arbetat med ensamkommande ungdomar i ett stort antal år, både som handledare och biträdande chef. Petra är även hon utbildad i behandlingsmetoder, samtalsteknik, brandskyddskontrollant samt har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar i kris.

Stina Jönsson

Ansvarig familjehemskonsulent

Stina har lång erfarenhet av socialt arbete och med familjer i behov av stöd, både inom myndighet samt i behandling. Stina har arbetat som familjehemssekreterare och familjebehandlare på socialtjänsten och som kurator inom barnsjukvården.
Senast kommer hon från ett arbete som handläggare inom socialtjänsten för barn och unga.
Stina har erfarenhet av arbete med familjer som har små barn såväl som ungdomar. Hon har varit MST-terapeut där hon har arbetat med familjer som har ungdomar inom allvarliga beteendeproblem som exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblematik, aggressivitet och som riskerar att placeras utanför hemmet.

Stina är socionom med en rad vidareutbildningar inom bland annat BBIC, MST (Multisystemisk terapi), Signs of safety, trauma- och krisbehandling, samtalstekniker och FREDA bedömningsinstrument för att arbeta mot våld i nära relation.

Handledare på Bd Care

PIA ENGSTÖM

Handledare

Mentalskötare

ANN-SOFI STURK

Handledare

Fritidspedagog, Utbildad i KBT och ACT.

Helena Lax

Handledare och uska

Angelica Isacsson Jensen

Handledare

Lärare

Rosie Karlsson

Handledare

Socionom

Stina Riström

Handledare

Beteendevetare

Externa Experter Bd Care samarbetar med

Lisa Hurula Tedelind

KBT-terapeut, socionom, beteendevetare