Nyheter på Bd Care

BD Care planerar att utveckla verksamheten

By december 16, 2019 februari 29th, 2020 No Comments

Under våren 2020 planerar vi att vara igång med vår Familjehemsverksamhet, som ytterligare ett alternativ i vårdkedjan. Sedan tidigare har Bd Care ett behandlande HVB-hem med inriktning på flickor med en psykosocial problematik i åldrarna 13-17 år.

Vår Familjehemsverksamhet kommer att kunna tillhandahålla konsulentstödd familjehemsvård, allt från jourplacering, förstärkt/kraftigt förstärkt familjehemsvård, utredning och behandling i familjehem till uppväxtplacering och eller utsluss med eftervård.

Den som kommer att leda vår familjehemsverksamhet är Lena Lindman Sjöberg. Lena kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för förstärkt familjehemsvård. Lena kommer att arbeta med rekrytering, handledning och utveckling inom den förstärkta familjehemsvården samt vara en länk mellan familjehemmet och uppdragsgivaren. Lena är utbildad socionom med en rad vidareutbildningar i samtalstekniker, BBIC, Sign of Safety, Nya Kälvestens intervju, neuropsykiatriska diagnoser, trauma- och krisbehandling, självmordsprevention, mfl.

Lena har en lång erfarenhet som handläggare och teamledare inom socialtjänsten, främst inom barn och unga, relationsfrid, missbruk, familjerätt och familjehem. Vidare har Lena erfarenhet som kurator inom öppenvårdspsykiatrin.Privat har Lena erfarenhet av att ha egna uppdrag som familjehem och har under ca 15 års tid haft flertalet familjehemsplacerade barn.

Bd Cares Familjehemsverksamhets främsta målgrupper är barn och ungdomar 0-21 år samt föräldra- barn placeringar. Vi erbjuder även tillfälligt anpassade samarbeten med vårt HVB-hem för att minimera risken för eventuella sammanbrott för den unga i familjehemmet.

Våra familjehem finns främst i Norr- och Västerbotten, alla med olika erfarenhet och inriktning. Familjehemmen får kontinuerlig handledning, skräddarsytt stöd och utbildning av erfaren familjehemskonsulent och har dessutom tillgång till kontakt dygnet runt genom vår jourverksamhet.

Familjehemmen är utredda enligt socialstyrelsens riktlinjer av handläggare med bl.a utbildning i ”Nya Kälvestensmetoden”.

Vi återrapporterar vården i familjehemmet till aktuell handläggare på Socialtjänsten, enligt överenskommelse. Vården för de placerade barnet/ungdomen redovisas enligt BBIC:s behovsområden om inte annat har överenskommits. Alla familjehem har lämnat registerutdrag från belastningsregistret och kronofogdemyndigheten. Vid placering ansvarar uppdragsgivaren själv för att begära utdrag från socialregister och försäkringskassan. Registerutdragen kontrolleras årligen.

BD Cares samtliga familjehemskonsulenter har adekvat utbildning, kompetens och lämplighet för att stödja familjehemmen på bästa möjliga sätt.

Vårt mål är att vara det naturliga valet inom förstärkt och kraftigt förstärkt familjehemsvård!

Leave a Reply