Arbetsmetoder

Arbetsmetoder med evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning.

Personalen på HVB-hemmet arbetar utifrån en evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning, där alla har ett gemensamt förhållningssätt. Att personalen arbetar med den gemensamma ståndpunkten blir viktig då det stärker ungdomen att se sina egna resurser och få insikt om hur hon påverkar sin omgivning baserat på hennes beteende. Personalen använder sig av tankesättet KASAM för att hjälpa flickan att förstå sina känslor, träna på sin kommunikation och se sig själv i ett större sammanhang.

Med den varierande och breda kompetens som handledarna på boendet har, kommer deras spetskompetenser att användas i olika ansvarsområden. Exempel på spetskompetenser inom arbetsgruppen; KBT, trauma och tillfrisknande, våld i nära relation, psykisk ohälsa, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, PTSD samt specialistpedagogik för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Adda Livet: Ett multimediaprojekt

Bd Care använder sig av ART, Aggression Replacement Training i sin behandlande del på HVB-hemmet. ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som grundas på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi. Den bygger även på forskning om förebyggande av stress och ilskekontroll, samt Kohlbergs teori om moralutveckling. Insatsen genomförs av en till två speciellt utbildade ART-tränare i mindre grupper om maximalt 6–8 ungdomar. Den innehåller en beteendekomponent (social färdighetsträning), en emotionell komponent (ilskekontrollträning) samt en värderingskomponent (träning i moraliskt resonerande). Handledare och chefer som arbetar på boendet är utbildade i denna metod.

Som en förlängd arm till detta preventionsprogram har Bd Cares personal nu fått möjlighet att arbeta med ett nytt material som heter Adda Livet. Denna kan ses som en fortsättning på ART, eftersom den bygger på manualen för moralträning. Adda Livet är ett multimediaprojekt som kombinerar novellfilmer, kortfilmer, app, utbildningar, lektionsmaterial och hemsida. Målet är att stärka barn och ungas möjligheter att säga nej till droger, ta ansvar för sitt liv och de livsval som de kan göra. Adda Livet är unikt eftersom det inte tidigare har gjorts något liknande i Sverige. De flickor som anses vara i extra behov av behandling kan, förutom ART, även få möjlighet till traumasamtal med vår KBT-terapeut.

Med material speciellt utarbetat för ungdomar och grupper i åldrarna 14-18 år är Adda Livet unikt eftersom det inte tidigare har gjorts något liknande i Sverige.

Bd Care - Adda Livet - ART - Luleå Hvb hem

Materialet är utarbetat för ungdomar och grupper i åldrarna 14-18 år. Adda Livet kommer ha en bred lektionsbank med lektionsmaterial som man även kan använda för ungdomar som inte tidigare har kommit i kontakt med droger. Lektionerna rymmer också ungdomar med erfarenhet och som har kommit i kontakt med droger på nära håll. Lektionsmaterialet är inte uppbyggd som en enskild behandlingsintervention, utan ska ses som en del av ett förebyggande ANDT-program för skolor, idrottsföreningar, HVB-hem och Fritidsgårdar.

Ungdomar idag kan ha stor kunskap kring droger. Men ofta är det onyanserad kunskap som vilar på argument från de som använder sig av droger. Syftet med lektionsmaterialet är att öka kunskaperna kring blandmissbruk, vett och etikett kring okända preparat och vilka risksituationer som kan vara kopplat till detta.

Stora Vardagsrummet

ART (aggression replacement training) är en metod som uppfanns för att minska aggressiviteten hos ungdomar. Det är en bra arbetsmetod för att arbeta upp de sociala färdigheterna, förmågan att kontrollera sin ilska och föra ett moraliskt resonemang. Med hjälp av olika tillvägagångssätt kan ungdomar som har svårt att uttrycka sig, bli delaktiga och bygga upp självkänslan. Fullständig utbildning i ART kommer all personal med kontaktmannaskap att genomgå, i enlighet med BD Cares verksamhetsmål.

Boendet syftar till att redan från inskrivning arbeta med de sju behovsområdena inom BBIC — barnets behov i centrum — och upprätta en genomförandeplan där BBIC ligger till grund. Varje ungdom får en egen pärm (Hitta Rätt) med dessa behovsområden. Övningar och skrivuppgifter blandas med praktiska övningar. Denna pärm arbetar man sedan med minst fyra pass i veckan enskilt med sin kontaktperson eller i grupp tillsammans med personalen. De sju behovsområdena man tar upp är; hälsa, utbildning, känslo och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande samt klara sig själv. Pärmen som ungdomarna jobbar med under sin tid på boendet får dem även ta med sig när det är dags att lämna boendet. Detta för att fortsätta ge hjälp och stöd i ungdomens fortsatta utveckling mot ett självständigt liv.

För att kunna arbeta så nära dessa flickor som möjligt, kommer endast kvinnlig personal att anställas i ett inledande skede.

För att kunna arbeta så nära dessa flickor som möjligt, kommer endast kvinnlig personal att anställas i ett inledande skede. Detta för att trygga flickornas hemmiljö och fortare få dessa flickor att knyta tillit till personalen. När man får flickornas förtroende, ökar möjligheterna för att flickan ska känna trygghet, optimism och engagemang i sin egen utveckling.

Bd Care arbetar även med ADL (allmändaglig livsföring) både på HVB-hemmet och i stödboendeverksamheten. Detta för att säkerställa att varje ungdom får kunskap och kännedom i olika områden som ekonomi, städ, samhälle, skola, personlig hygien, sjukvård och miljö.

MI (motiverande samtal) är en samtalsteknik som ofta används inom vårdyrken och har till syfte att få personen i fråga att känna motivation i vardagen och förstärka deras delaktighet och tillit till sin egen förmåga. Samtlig personal på HVB-hemmet och i stödboendeverksamheten ska genomgå denna utbildning, i enlighet med Bd Cares verksamhetsmål.

TMO (traumamedveten omsorg) är en utbildning som ger den arbetande personalen en bra grund att stå på när man ska samtala med människor som genomgått olika typer av trauman. Det är viktigt att skapa en läkande miljö för personer som upplevt svåra saker.

Köket hos Bd Care