Arbetsmetoder

Arbetsmetoder med evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning.

Personalen på HVB-hemmet arbetar utifrån en evidensbaserad och lösningsfokuserad inriktning, där alla har ett gemensamt förhållningssätt. Att personalen arbetar med den gemensamma ståndpunkten blir viktig då det stärker ungdomen att se sina egna resurser och få insikt om hur hon påverkar sin omgivning baserat på hennes beteende.

Bd Care använder sig av ART, Aggression Replacement Training i sin behandlande del på HVB-hemmet. ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som grundas på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi. Den bygger även på forskning om förebyggande av stress och ilskekontroll, samt Kohlbergs teori om moralutveckling. Insatsen genomförs av en till två speciellt utbildade ART-tränare i mindre grupper om maximalt 6–8 ungdomar. Den innehåller en beteendekomponent (social färdighetsträning), en emotionell komponent (ilskekontrollträning) samt en värderingskomponent (träning i moraliskt resonerande). Handledare och chefer som arbetar på boendet är utbildade i denna metod.

Som en förlängd arm till detta preventionsprogram har Bd Cares personal nu fått möjlighet att arbeta med ett nytt material som heter Adda Livet. Denna kan ses som en fortsättning på ART, eftersom den bygger på manualen för moralträning. Adda Livet är ett multimediaprojekt som kombinerar novellfilmer, kortfilmer, app, utbildningar, lektionsmaterial och hemsida. Målet är att stärka barn och ungas möjligheter att säga nej till droger, ta ansvar för sitt liv och de livsval som de kan göra. Adda Livet är unikt eftersom det inte tidigare har gjorts något liknande i Sverige.

KASAM
Ett tankesätt som personalen använder sig av för att hjälpa ungdomen att förstå sina känslor, träna på sin kommunikation och se sig själv i ett större sammanhang.

ART — Aggression Replacement Training
En metod som uppfanns för att minska aggressiviteten hos ungdomar. Det är en bra arbetsmetod för att arbeta upp de sociala färdigheterna, förmå- gan att kontrollera sin ilska och föra ett moraliskt resonemang. Med hjälp av olika tillvägagångssätt kan ungdomar som har svårt att uttrycka sig, bli delaktiga och bygga upp självkänslan.

REPULSE
En välbeprövad arbetsmetod för inpuls och kontroll- träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera över tankar och känslor som uppstår, kan man lära sig att känna igen sitt eget reaktionsmönster.

ADL — Allmändaglig livsföring
En metod för att säkerställa att varje ungdom får kunskap och kännedom i olika områden som ekonomi, städ, samhälle, skola, personlig hygien, sjukvård och miljö.

Vi arbetar med flickor som har en psykosocial problematik. Med detta innebär det att flickorna kan ha olika diagnoser, trauman och eller andra bakomliggande orsaker som gör att det kan vara svårt att lita på människor. I och med detta har Bd Care valt att endast anställa kvinnor som handledare till dessa flickor, för att på så sätt lättare kunna knyta an och skapa en hållbar relation

BBIC — Barnets behov i centrum
Boendet syftar till att redan från inskrivning ar- beta med de sju behovsområdena inom bbic och upprätta en genomförandeplan där bbic ligger till grund. Övningar och skrivuppgifter blandas med praktiska tillämpningar. De sju behovsområdena man tar upp är; hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj- och sociala relationer, socialt uppträdande samt klara sig själv. Pärmen som ungdomarna jobbar med under sin tid på boendet får dem även ta med sig när det är dags att lämna boendet. Detta för att fortsätta ge hjälp och stöd i ungdomens fortsatta utveckling mot ett självständigt liv.

MI — Motiverande samtal
En samtalsteknik som ofta används inom vårdyr- ken och har till syfte att få personen i fråga att känna motivation i vardagen och förstärka deras delaktighet och tillit till sin egen förmåga.

TMO — Traumamedveten omsorg
En metod som ger den arbetande personalen en bra grund att stå på när man ska samtala med människor som genomgått olika typer av trauman. Det är viktigt att skapa en läkande miljö för personer som upplevt svåra situationer.

Med material speciellt utarbetat för ungdomar och grupper i åldrarna 14-18 år är Adda Livet unikt eftersom det inte tidigare har gjorts något liknande i Sverige.

Bd Care - Adda Livet - ART - Luleå Hvb hem

Materialet är utarbetat för ungdomar och grupper i åldrarna 14-18 år. Adda Livet kommer ha en bred lektionsbank med lektionsmaterial som man även kan använda för ungdomar som inte tidigare har kommit i kontakt med droger. Lektionerna rymmer också ungdomar med erfarenhet och som har kommit i kontakt med droger på nära håll. Lektionsmaterialet är inte uppbyggd som en enskild behandlingsintervention, utan ska ses som en del av ett förebyggande ANDT-program för skolor, idrottsföreningar, HVB-hem och Fritidsgårdar.

Ungdomar idag kan ha stor kunskap kring droger. Men ofta är det onyanserad kunskap som vilar på argument från de som använder sig av droger. Syftet med lektionsmaterialet är att öka kunskaperna kring blandmissbruk, vett och etikett kring okända preparat och vilka risksituationer som kan vara kopplat till detta.